Pozovite nas:
+381 (0)22 2351315

Najčešća pitanja

1. Koja je uloga motornih ulja?


Motorna ulja su materije koje se koriste za smanjenje trenja između pokretnih delova mašina koji su u kontaktu pa samim tim usporavaju proces habanja. Osim u tu svrhu, koriste se za prenos toplote tj. hlađenje (odvode deo toplote sa delova motora preko kartera na okolinu), štite od korozije, imaju zaptivnu ulogu (zaptivanjem sklopa cilindar-klip, sprečava prodiranje produkta sagorevanja u karter), čiste motor od čestice čađi koje nastaju zbog nepotpunog sagorevanja. 
Motorna uljla se prave od visokokvalitetnih baznih ulja (mineralnih ili sintetskih) i aditiva. Aditivi se dodaju da bi se poboljšale performanse ulja: produžen period zamene ulja, kvalitet ulja, ekološke norme i drugo.

2. Šta predstavlja oznaka SAE na etiketi?

SAE prestavlja podelu maziva na osnovu viskoznosti. A viskoznost je mera tečenje tečnosti. Viskoznost zavisi od temperature, pa tako na većoj temperaturi viskoznost je manja (ulje je ređe), a na nižoj temperaturi ona je veća (ulje je gušće). A to dalje utiče na sposobnost motornog ulja da podmazuje. Na osnovu toga motorna ulja se dele na:
- monogradna koja mogu da se koriste ili samo zimi (npr. SAE 10W) ili samo leti (SAE 30 i SAE 40)
- multigradna koja mogu da se koristi tokom cele godine jer takvo ulje je optorno na promene spoljašnje temperature (SAE 15W40, SAE 10W40, SAE 5W30...)
Klasifikaciju ulja po viskoznosti, tzv. SAE uvelo je Društvo američkih automobilskih inženjera (Society of Automotive Engineers).
Koju viskoznost mora imati ulje za vaš motor isključivo propisuje proizvođač motora (vozila).

3. Šta predstavljaju razne oznake API, ACEA, JASO .... na etiketi motornog ulja?

Kvalitetna ulja moraju da zadovolje i međunarodne specifikacije: API je specifikacija koju je dao Američki Institut za naftu, ACEA je specifikacija udruženja konstruktora motornih vozila Evropske unije, JASO je Japanski standard. Pored ovih organizacija i proizvođači originalne opreme Mercedes Benz, MAN, Volvo i drugi imaju svoje specifikacije. 

4. Da li je preporučljivo mešanje mineralnih i sintetskih motornih ulja?

Mešanje mineralnih i sintetskih motornih ulja nije preporučljivo, jer može da dođe do hemijskih reakcija koje prouzrokuju promene fizičko-hemijskih karakteristika ulja (želatinasta masa).

5. Koje motorno ulje koristiti?

Zavisi od tipa motora vašeg vozila, propisane specifikacije i standarda, gradacija viskoznosti i ostalih zahteva koje je proizvođač motornog vozila propisao.

6. Šta se smatra pod potrošnjom motornog ulja?

Smatra se količina ulja koja se doliva u motor između dve izmene. Motor mora da troši ulje. Koliko će vaš motor potrošiti ulja između dve izmene zavisi od: konstrukcije i kvaliteta izrade motora, stanja motora, stila vožnje (gradska vožnja, stanje puteva...), kvalitet motornog ulja, period zamene ulja.

7. Prilikom dolivanja ulja, koja ulja se mogu međusobno mešati?

Ako morate dolivati motorno ulje drugog proizvođača na postojeće ulje koje se nalazi u motoru vašeg vozila, treba voditi računa da ulje odgovara kvalitetnom nivou API klasifikaciji, a  da bude istovetna SAE gradacija. U principu ne dolivajte multigradna ulja u jednogradna i obrnuto.


8. Koji je optimalan period izmene uljna?

Period izmene motornog ulja preporučuje proizvođača motora, a zavisi od tipa motora, starosti motora, stila vožnje, kvaliteta goriva koje se koristi. Ako je motor u dobrom stanju a pri tom vozite često na otvorenom putu i umerenim brzinama, možete prihvatiti preporuku koju daju proizvođači ulja i vozila. U suprotnom, ulje treba ranije zameniti.

9. Šta predstavlja EURO motori?

EURO zahtev o emisijama definiše Evropska unija, sa ciljem da se znatno smanji količina zagađenja koju je dozvoljeno ispuštati u okolinu. Euro zahtevi su počeli da se primenjuju od 1990. godine pa tako razlikujemo Euro 1 (1993), Euro 2 (1996), Euro 3 (2000), Euro 5 (2008) i najnoviji Euro 6. Ovi standardi ograničavaju emisiju azotnih oksida, supornih oksida, čestica i čađi, ugljen monoksid i isparljivih ugljovodonika.

10. Šta je to EGR sisitem?

EGR (exhaust gas recirculation) - sistem za recirkulaciju izduvniih gasova koji radi na principu mešanja dela izduvnih gasova sa vazduhom koji ulazi u cilindre, radi smanjenja temperature sagorevanja u motoru i na taj način se smanjuje količina azotnih oksida stvorenih tokom sagorevanja.

11. Šta je to SCR sistem?

SCR (selective catalytic reduction) - sisitem selektivne katalitičke redukcije koji služi za tretman izduvnih gasova nakon što oni napuste motor. Rastvor čiste uree u ultra čistoj vodi se ubrizgava u tok izduvnih gasova. Ugrađeni katalizator promoviše reakciju ovog rastvora sa azotnim oksidima i konvertuju ih u vodenu paru i azot.

12. Šta je to DPF filter?

DPF (diesel particulate filters) - filter za čestice kod dizel vozila, predstavlja keramički filter postavljen u izduvnoj cevi, koja zadržava 90 % čestice iz iduvnih gasova. Ove čestice su mešavina čađi i pepela. Motorna ulja koja se koristi za vozila sa DPF-om moraju da imaju "Low SAPS" - nizak sadržaj sulfatnog pepela, fosfora i supora.

13. Šta su to SHPD motorna ulja?

SHPD ulj (Super High Performance Diesel) su motorna ulja koja se koriste kod umereno teških uslova rada. Preporučuje se normalan period zamene ulja. Dele se u dva kvalitetna nivoa:
 ACEA E7 (high SAPS) - koristi se kod većine vozila sa EGR sistemom i SCR sistemom, i bez DPF-filtera.
 ACEA E9 (low SAPS) - koristi se kod vozila sa EGR sistemom, SCR sisitemom, sa ili bez DPF filtera.

14. Šta su to UHPD motorna ulja?

UHPD ulja (Ultra High Performance Diesel) je najviši nivo motornih ulja za dizel motore komercijalnih vozila. Ova ulja obezbeđuju najduži period zamene ulja. Razlikujemo dva nivoa kvaliteta: 
 ACEA E4 (high SAPS) - koristi se kod vozila koji imaju EGR sistem, SCR sistem, bez DPF filtera.
 ACEA E6 (low SAPS) - koristi se kod vozila sa EGR sistemom, SCR sistemom, sa ili bez DPF filtera.